درباره ما

مدیر مسئول ماهنامه رامش روان

صاحب امتیاز : محدثه قبادی

مدیر مسئول و سردبیر : محدثه قبادی

رئیس هیات تحریریه : شعبان مرتضی زاده نوری

حروفچین وطراح : علیرضا قلاوند

 

کارشناسان :

 

دکتر محمد محسنی ارانی :کارشناس مسائل اجتماعی

سمیه سر بیشه ای  :کارشناس روانشناسی

دکتر حمیده عنبرستانی :کارشناس روانشناسی

لیلا جعفری : کارشناس روانشناسی

فاطمه محمد تبار : کارشناس روانشناسی

سمیه جعفری :کارشناس اشپزی

سعیده طوقانی :کارشناس اشپزی

تحریریه : سروناز کریمی – احمد تقوی – مرتضی نوری -مهشید قادری -کسری قدیمی – مسعود خلیلی

 


تحریریه : سروناز کریمی – احمد تقوی – مرتضی نوری -مهشید قادری -کسری قدیمی – مسعود خلیلی