صفحه ویژه

صفحه ویژه ماهنامه رامش روان

 

  • در هر شماره از ماهنامه صفحه ویژه ای به یکی از شخصیت های تاثیرگزار جهان یا ایران تقدیم می گردد.
  • وبه تاریخچه ای از زندگی و فعالیت ها و خدمات این بزرگواران پرداخته می شود.