سخن سردبیر

محدثه قبادی

  • روانشناس

  • پژوهشگر

  • نویسنده

  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه رامش روان

  • سردبیر ماهنامه رامش روان

  • مدیر بخش کودک و نوجوان انتشارات نجوای قلم

  • مدیر فنی بخش بزرگسال انتشارات نجوای قلم

  • عضو انجمن روانشناسان ایران

  • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران